جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص چگونگی اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) معتبر و اورجینال با ما تماس بگیرید. ---- 33412774 - 021 ------- 55100372 - 021 -------- *** اندیشه های برتر جویای بهترینند***

گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) – مستند سازی و پیاده سازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تفاوت میان مستندسازی ایزو ( iso ) و پیاده سازی ایزو ( iso ) چیست؟

مستندسازی ایزو ( ISO ) به چه معناست؟

چگونه میتوان پیاده سازی واقعی ایزو ( ISO ) را انجام داد؟

جهت اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) بعد ازانتخاب CB (مرجع ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ( iso )) وپس ازآن برندانتخابی جهت گرفتن و اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) نوبت به مرحله مستندسازی و پیاده سازی ایزو ( iso ) میرسد.

مستندسازی ایزو ( iso ) و پیاده سازی ایزو ( iso ) دومرحله ای هستندکه در طی روند اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) ازمراحل تخصصی بشمارمیروند. درادامه به به تعاریف هریک پرداخته تاتفاوت بین آنهادر طی روند اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) مشخص شود.

مستندسازی الزامات ایزو درحقیقت مرحله ای است که درآن نماینده مدیریت محترم بایستی مستندات وروش های اجرایی مربوط به فرایندها وامورشرکت را باتوجه به برند ونوع گواهینامه ایزو ( iso )درخواستی تولیدنمایددرواقع جهت اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو ( iso ) وجودیکسری الزامات و مستنداتی نیازاست تاشرکت بتواند ازمرحله ممیزی گواهینامه ایزو ( iso ) انتخابی خودعبورکرده و گواهینامه ایزو ( iso ) رادریافت نماید.

مستندسازی ایزو ( iso ) درحقیقت ایجادشرایط لازم جهت اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو ( iso ) برای شرکت متقاضی ایزو ( iso ) است زیراهرکدام از گواهینامه های ایزو ( iso ) یکسری الزامات وروشهای اجرایی مختص بخودراداردکه لازم است فردی متخصص ومسلط به ملزومات ایزو ( iso ) آنرابرای شرکت متقاضی ایجادنماید، این فرد میتواند نماینده مدیریت محترم شرکت که به الزامات ایزو ( iso ) مسلط است  باشد یادرصورت نیاز، شرکت متقاضی اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) میتواند اینکاررا به مشاور محول نماید تاباخیالی آسوده کار مستندسازی وایجاد سوابق جهت اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) انتخابی بدرستی انجام شود.

مستندسازی ایزو ( iso ) درکل امری است که شرکت متقاضی قبل از اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) بایستی انجام دهدتا شرایط اخذ ایزو ( iso ) ازبرند انتخابی خودراپیداکند.

پیاده سازی الزامات ایزو ( iso ) درحقیقت امری است که اکثرشرکتهایاسازمانهایی که خواهان گرفتن و اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) هستند ازآن گریزانند.

مهمترین موضوعی که برای پیاده سازی ایزو ( iso ) بایدمدنظرداشت این است که نفراول شرکت یاسازمان متقاضی (مدیرعامل) بایدآماده اینکارباشد، زیراجهت پیاده سازی الزامات ایزو ( iso ) ممکن است نیازباشدتابرخی تغییرات درشرکت متقاضی انجام شود. موردبعدی که بایددرخصوص پیاده سازی استاندارد ایزو ( iso ) به آن توجه داشت این است که مدیرعامل محترم بایدیک نفررابعنوان نماینده مدیریت که به الزامات ایزو ( iso ) تسلط کافی داردانتخاب نماید(هم میتواند ازپرسنل شرکت استفاده نمایدهم میتوان کارشناس ایزو ( iso ) استخدام کرد)تادرطول روزامورمربوطه به انجام الزامات ایزو ( iso ) درشرکت را زیرنظر داشته باشد والبته به پرسنل دیگر نیزآموزش های لازم جهت اجرابه ملزومات ایزو ( iso ) راارائه دهد.

اگردرشرکتها، ایزو ( iso ) بصورت واقعی پیاده سازی شودبعدازمدتی میتوان بازدهی وبهبودعملکرد رادرآنجا مشاهده نمود.

دراصل پیاده سازی الزامات ایزو ( iso ) ابتدامستلزم آمادگی کامل شرکت والبته شخص مدیرعامل محترم برای انجام اینکاراست سپس باید مستندات مربوط به ایزو ( iso ) تهیه شودودرنهایت بعدازآموزش به پرسنل، پیاده سازی ایزو ( iso )رامی توان شروع کرد.

نکته ای که بایدبدان اشاره نموداین است که پیاده سازی واقعی ایزو ( iso )نیازمند پیگیری و اجرادرکل سال است وفقط محدودبه اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو ( iso ) نمیشودیعنی بایستی شرکتی که قصدپیاده سازی واقعی الزامات ایزو ( iso ) راداردحتی بعداز اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) نیز ، الزامات ایزو ( iso ) را رعایت و مستندات ایزو ( iso ) را بروز نگه دارد.

البته بدلیل پیچیدگی وحجم بالای مستندات ایزو ( iso )وهمچنین وجودمراجع مختلف صدورگواهینامه ایزو ( iso ) که ممکن است بعضاًهم گواهینامه ایزو ( iso )با اصالت ارائه نکنند، توصیه می گردد که شرکتهاکلیه ی امور اخذ گواهینامه ایزو ( iso )را به مشاورینی که دراین حیطه تخصص و تجربه کافی دارند بصورت  صفر تا صد واگذارنمایند. با سپردن مراحل اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو ( iso )به مشاور میتوان باخیالی آسوده باتوجه به بودجه ونیاز شرکت، برندونوع گواهینامه ایزو ( iso )راانتخاب وپس ازطی مراحل اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) که وظیفه آن هم بعهده مشاور میباشد، گواهینامه ایزو ( iso ) معتبر و بااصالت را براحتی دریافت کرد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان درخصوص اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) با اصالت و همچنین انجام پروژه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) با اصالت و معتبر بصورت صفر تا صد ( انتخاب CB معتبر و با اصالت باتوجه به بودجه ونیاز متقاضی محترم، مستندسازی، پیاده سازی واخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso )) می باشد.

تمام خدمات مرکز بهکارا بصورت صفرتاصد با پشتیبانی کاملاً رایگان میباشد.

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

                     55100372 - 021

درباره ما

گروه مشاورین بهکارا

09123876275

021-33409150

021-33412774

info@behkara.com

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان شهدای شاملو،مجتمع وکیل، طبقه اول پلاک75، گروه مشائرین بهکارا